GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Mgr. Hana Burianová,
se sídlem Pražská 2643, Mělník, 27601,
IČ 09490582,
E-mail hanka.buriaova@post.cz,
www.vsevevyskach.cz,
zapsána v Obecní živnostenský úřad, č.j. 2281/ZIV/20/Sle/1011212

(dále jen „poskytovatel“) 

postupuje pří zpracovávaní osobních údajů zájemců o využití ním poskytovaných služeb v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dalšími právními předpisy (GDPR), jakož i zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.,

Veškeré osobní údaje, které poskytovatel získá od zájemců o ním poskytované služby, jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele a zkvalitnění nabízených služeb poskytovatele. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou osobní údaje klienta předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové poskytnutí služby.

Za účelem poskytnutí služby zájemcům o služby poskytovatele se poskytovatel stává správcem osobních údajů zájemců/klientů. Za tímto účelem poskytovatel zpracovává a uchovává následující údaje:

 1. Klienti kurzů lezení a via ferrata

Evidované údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení;

Účel zpracování: Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytnutí služeb, plnění zákonných povinností, mj. pro účely evidence a archivace daňových dokladů, možnosti poskytovatele poskytnout klientovi věrnostní slevu a ochrany právních nároků poskytovatele.

Doba zpracování: Poskytovatel uchovává poskytnuté údaje po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou pro daný účel.

Údaje o zdravotním stavu: Pokud klient poskytne poskytovateli informace o svém zdravotním stavu, tyto informace je poskytovatel oprávněn uchovávat pouze k aktuálně poskytnuté službě.

Akční nabídky poskytovatele: Pokud klient nevyjádří svůj výslovný nesouhlas, poskytovatel je oprávněn zasílat klientovi prostřednictvím elektronické pošty akční nabídky poskytovatele. Odběr emailů může klient kdykoli zrušit kliknutím na odkaz uvedený přímo v e-mailové zprávě.

 1. Klienti s uzavřenou smlouvou o zájezdu

Evidované údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, národnost, státní příslušnost (pokud relevantní), adresa bydliště nebo doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení, doklad totožnosti (typ, číslo, datum expirace), údaje o zdravotních obtížích, alergiích, lécích a jiných (pokud relevantní), údaje o poskytnutých službách, stravovací, ubytovací, dopravní a jiné preference příp. omezení pro účely poskytovaných služeb.

Účel zpracování: Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytovaných službách, plnění zákonných povinností, zejména evidence a archivace daňových dokladů, ochrany právních nároků poskytovatele, resp. možnosti poskytovatele poskytnout klientovi věrnostní slevu.

Doba zpracování: Poskytnuté údaje uchovává poskytovatel po dobu stanovenou právními předpisy, resp. po dobu nezbytně nutnou.

Údaje o zdravotním stavu: V případě poskytnutí informací o zdravotním stavu klienta budou tyto informace evidovány pouze k aktuálně poskytované službě.

Akční nabídky poskytovatele: Pokud klient nevyjádří nesouhlas, je poskytovatel oprávněn zasílat mu elektronickou poštou akční nabídky. Odběr e-mailů může klient zrušit kliknutím na odkaz přímo v emailu.

Předávání údajů v rámci zemí EU: Poskytovatel je oprávněn poskytnout nezbytně nutné osobní údaje klienta třetím osobám, a to dodavatelům služeb pro účel rezervace dané služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní apod.). Údaje o těchto dodavatelích klient jsou uvedené ve smlouvě uzavřené s klientem, resp. je poskytovatel sdělí na vyžádání klientovi během poskytování služby.

Předávání údajů do zemí mimo evropský hospodářský prostor: Pokud je služba poskytovaná v zemi mimo evropský hospodářský prostor, budou nezbytné informace poskytnuty ubytovacím zařízením (a jiným subjektům vyžadujícím tyto údaje) v těchto destinacím. Poskytovatel vydá klientovi na vyžádání informaci o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při jejich předání do třetí země. 

 1. Klient s platnou rezervací – bez smlouvy o poskytnuté službě

Evidované údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, počet účastníků, pro které je rezervace platná, další preference služby.

Účel zpracování: Evidence výše specifikovaných údajů je uskutečněna za účelem rezervace ubytovacích a stravovacích služeb, vstupů apod.

Akční nabídky poskytovatele: Emailová adresa může být použita k zasílání akčních nabídek poskytovatele. Odběr emailů může klient kdykoli zrušit kliknutím na odkaz uvedený přímo v e-mailové zprávě.

 1. Zájemce o akční nabídky

Evidované údaje: e-mailová adresa klienta, jenž požádal o zasílání akčních nabídek, resp. nevyjádřil svůj nesouhlas s jejich zasíláním. Z odběru se může klient odhlásit kliknutím na odhlašovací link přímo v emailu.

 1. Pořizování fotografií a videozáznamů

Evidované údaje: Poskytovatel v rámci poskytnuté služby je oprávněn pořizovat záznamy, fotografie a videozáznamy zachycující průběh poskytování služby včetně klienta při poskytování služby. Pokud klient nevyjádří se zpracováním nesouhlas (zaškrtávací políčko ve smlouvě o poskytnuté službě, poučení o bezpečnosti), je poskytovatel oprávněn použít tyto záznamy v rámci marketingu poskytovatele, na webových stránkách poskytovatele i na sociálních sítích. Svůj souhlas může klient kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu uvedeném ve smlouvě o poskytnuté službě či na webových stránkách.

Klient potvrzuje zpracování údajů, fotodokumentace a videozáznamů také vzhledem k osobám, v jejichž prospěch uzavřel smlouvu o poskytované službě (spolucestující). Uzavřením smlouvy o poskytované službě klient prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 1. Práva subjektů osobních údajů

Subjekt poskytnutých osobních údajů má právo:

 1. požadovat přístup k osobním údajům týkající se jeho osoby;

 2. požadovat opravu údajů o jeho osobě; 

 3. požadovat omezení zpracování údajů o jeho osobě či jejich přenositelnosti v souladu s právními předpisy;

 4. odvolat svůj souhlas se zpracováním fotodokumentace a videozáznamů, a to e-mailem;

 5. získat potvrzení, že jsou údaje o jeho osobě zpracovány, za jakým účelem jsou zpracovány, kopii zpracovávaných údajů, příjemce, kterým byly nebo budou údaje doručovány, plánovanou dobu, po kterou budou informace uloženy či kritéria podle kterých jsou informace uchovávány, požadovat opravu či výmaz údajů (je-li možno vzhledem k legislativě), vznést námitku vůči zpracování osobních údajů;

 6. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.